Wikipedia’ya Vpn’siz Girin

Wikipedia sitesine Türkiye’den eri?imin kesilmesinin ard?ndan 6 ay geçti. Hala soruna kal?c? bir çözüm üretilemedi. Wikipedia Anayasa Mahkemesine ba?vursa da hala bir yan?t alamam??. Soruna neden olan sayfalar?n URL eri?imi engellemesi yerine sitenin tümüne eri?imin engellenmesi de ayr? bir sorun. Galiba Wikipedia’ya bu ?ekilde göz da?? veriliyor. Sorun ?imdilik devam edece?e benziyor. Böyle bir bilgi kayna??n?n cezaland?r?lmaya çal???lmas? bana göre ayr? bir utanç.

Peki her arama yapt???n?zda VPN’e ba?lanmadan kolay yoldan Wikipedia’ya nas?l gireriz?

Google arama yapt???m?z her sayfan?n bir kopyas?n? kendinde sunucular?nda sakl?yor. Bu kopyalar sayesinde sayfaya bu kopya üzerinden ula?abiliyoruz. Okumaya devam et “Wikipedia’ya Vpn’siz Girin”