İstanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi

?stanbul Üniversitesinde yaz okulu maalesef aç?lm?yor.  Bu yüzden yaz okulu için di?er üniversitelere ba?vurman?z gerekiyor. Yaz okuluna ba?vururken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise tarihler. Ba?vuru tarihleri genelde bütünleme ve final haftalar?ndan hemen sonra ba?lad??? için elinizi h?zl? tutup biran önce ba?vurulara ba?lamal?s?n?z.

Pandemi süresince Marmara Üni online uzaktan yaz okulu açacak. Ön ba?vuru tarihleri 16.07.2020 ye kadar uzat?ld?. Kesinle?en derslere ise 17-22 Temmuz tarihleri aras?nda ba?vurabilirsiniz. Bu senenin(2020) i?lemleri için üniversitelerin duyurular?n? cok s?k? takip etmek gerekli. ?lk defa online yaz okulu olaca?? için a?a??daki i?lemlerin baz?lar? internet üzerinden olacak. Marmara Üni aç?klamas?:
https://oidb.marmara.edu.tr/notice/2019-2020-egitim-ogretim-yili-yaz-okulu-duyurusu-1

Bu yaz?m?z ?stanbul Üniversitesinde okuyup ba?ka üniversitelerin yaz okulundan ders almak isteyenler için yaz?lm??t?r.

Yaz okulundan ders almay? 3 k?s?ma ay?rabiliriz.

  1. Di?er üniversitelerin derslerinin ara?t?r?lmas?
  2. ?stanbul Üniversitesine ba?vuru
  3. Ders onayland?ysa ders al?nacak di?er üniversiteye ba?vuru

Okumaya devam et “?stanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi”