İstanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi

?stanbul Üniversitesinde yaz okulu maalesef aç?lm?yor.  Bu yüzden yaz okulu için di?er üniversitelere ba?vurman?z gerekiyor. Yaz okuluna ba?vururken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise tarihler. Ba?vuru tarihleri genelde bütünleme ve final haftalar?ndan hemen sonra ba?lad??? için elinizi h?zl? tutup biran önce ba?vurulara ba?lamal?s?n?z.

Pandemi süresince Marmara Üni online uzaktan yaz okulu açacak. Ön ba?vuru tarihleri 16.07.2020 ye kadar uzat?ld?. Kesinle?en derslere ise 17-22 Temmuz tarihleri aras?nda ba?vurabilirsiniz. Bu senenin(2020) i?lemleri için üniversitelerin duyurular?n? cok s?k? takip etmek gerekli. ?lk defa online yaz okulu olaca?? için a?a??daki i?lemlerin baz?lar? internet üzerinden olacak. Marmara Üni aç?klamas?:
https://oidb.marmara.edu.tr/notice/2019-2020-egitim-ogretim-yili-yaz-okulu-duyurusu-1

Bu yaz?m?z ?stanbul Üniversitesinde okuyup ba?ka üniversitelerin yaz okulundan ders almak isteyenler için yaz?lm??t?r.

Yaz okulundan ders almay? 3 k?s?ma ay?rabiliriz.

 1. Di?er üniversitelerin derslerinin ara?t?r?lmas?
 2. ?stanbul Üniversitesine ba?vuru
 3. Ders onayland?ysa ders al?nacak di?er üniversiteye ba?vuru

1. Di?er Üniversitelerden Ders Ara?t?rmas?

Öncelikle ders alaca??n?z okulun puan?n?n bizim okul puan?ndan yüksek olmas? gerekiyor. Yani Ders alabilece?iniz okullar Marmara Üniv. ?TÜ, YTÜ gibi okullar.

Ders ara?t?rmas? yaparken okullar?n ders içeriklerinin payla??ld??? sayfalara bakarak bilgi edinebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Ders içerikleri sayfas?:

 https://meobs.marmara.edu.tr…

?TÜ Ders içerikleri sayfas?:

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/index.php

Y?ld?z Teknik Ders içerikleri sayfas?:

http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/bachelor

Bu ders içerikleri, sizin ders içeriklerinize benzerse bu okullar?n ö?renci i?lerine gidip ders içeriklerinin kopyas?n? imzalat?p mühürletmeniz gerekiyor.

Not: Bizim üniversitenin bilgisayar mühendisli?i dersleri Marmara’n?n bilgisayar mühendisli?i dersleriyle %99 uyu?uyor.

Di?er üniversitelerden ders al?n?rken okul ?u ?artlara bak?yor:

 • Al?nan derslerin ulusal ya da AKTS kredilerinin ilgili birimdeki okutulan derslerle ayni ya da daha fazla olmas?
 • Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olmas?
 • Al?nacak derslerin en fazla 10 kredi (ulusal) olmas?
 • ?lgili okul program?n?n sizin bölüm puan?n?za e?it ya da daha yüksek olmas?

Kaynak:  Yaz Okulu Duyurusu – 2019

Önemli Not:  E?er zaman?n?z azsa ders içerik onay?n? beklerken sizden önce bu dersi onaylatanlar?n listesini ö?renci i?lerinden isteyebilirsiniz. E?er önceden onaylanm??sa ders uyumlu demektir. Dersin onaylanaca??ndan eminseniz direk 3. ad?m olan di?er üniversiteye ba?vuru k?sm?na geçebilirsiniz. 

2. ?stanbul Üniversitesine Ba?vuru

Ders içeriklerini ald?ktan sonra ö?renci i?lerine gidip yaz okulu dilekçesi isteyip doldurun. Dilekçede di?er okuldaki dersin akts’si, ders ismi, hangi bölümden al?nd??? gibi bölümler var. Dilekçeyi doldurduktan sonra ders içeri?iyle birlikte ö?renci i?lerine teslim edebilirsiniz.

Bizim üniversitede kurul kararlar? her sal? günü al?n?yor. Ders onay?n?z ortalama 1-2 haftada ç?kar.

3. Di?er Üniversitelere Ba?vuru

Dersiniz onayland?ysa di?er üniversitelere ba?vuru tarihleri aras?nda yaz okulu kay?tlanmas? yapman?z gerekmektedir. Bu bölüm 4’e ayr?l?r.

 1. Yaz okulu önerilen ders seçimi (genelde 10 ki?iyi geçenler aç?l?yor)
 2. Yaz okulu kesinle?en ders seçimi
 3. Para yat?lmas?
 4. Kesin kay?t

Bu bölüm üniversitelere göre de?i?ebilir ama genel olarak böyledir.

Di?er üniversitelerin yaz okulu ba?vuru tarihleri aras?nda ba?vurunuzu yap?p paran?z? yat?rman?z gerekiyor. Bunu için her üniversitenin kendi ba?vuru yöntemleri var.

Marmara üniversitesi için:

https://oidb.marmara.edu.tr/notice/2019-2020-egitim-ogretim-yili-yaz-okulu-duyurusu-1

?TÜ için:

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/ders_programlari/201930/ozelOgrenci.htm

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/ders_programlari

Sonuç

Marmara üniv. den ders alm?? biri olarak yaz okulu dersleri bana daha kolay geldi. S?n?f mevcudu az oldu?u için hocalar ö?renciyle daha iyi ilgilenebiliyorlar. S?n?fta bir çok okuldan ö?renci oldu?u için çe?itlilik oluyor. Yaz okuluna kald?ysan?z üzülmenize gerek yok. Okulu uzatmaktansa yaz okuluna gitmek güzel. (uzatt?)

Fiyatlar

D??ar?dan gelen ö?renciler için fiyatlar çok yüksek. Kredi ücreti X kredi say?s? X (d??ar?dan gelenler için) X 2 (ingilizce bir ders için) X 2 ile çarp?l?yor. Marmara’dan al?nan 4 kredilik ingilizce bir ders yakla??k 1000 TL. Kendi ö?rencilerine ise 250 TL. (2017 y?l? için)

Ayn? ders için d??ar?dan gelenleri 2x 2x 2x  derken güzel güzel kaz?kl?yorlar. Yaz okulu bizde aç?lsa hem 750 TL kaz?klanmayacakt?k hem de okulumuz para kazanacakt?.

Önemli Notlar

 1. Benim en çok s?k?nt? çekti?im nokta bütlerden sonra 2 hafta içinde di?er üniversitelerin ba?vurular?n?n ba?lamas? olmu?tu. Daha hocalar notlar? aç?klamadan ba?vurman?z gerekebiliyor baz? noktalarda. E?er dersten kalman?z olas? ise direk di?er ünilerden ders içeri?ini al?p kendi üniversitenize verip onaylatt?r?n. Bu sayede onay süresini aradan ç?karm?? olursunuz. Dersi al?p para yat?rmak size kalm?? olur.
 2. Di?er üniversitelerin akademik takvim aral?klar?n? kontrol edin. Örn. Marmara Üniv takvimi: takvim.marmara.edu.tr ?TÜ: sis.itu.edu.tr/tr/akademik_takvim
 3. E?er ders içerik onaylar?n?z geciktiyse fakat dersin onaylanaca??ndan eminseniz veya ba?ka bir arkada??n?z onay ald?ysa içerik onay?n? beklemeden di?er üniversiteye ba?vurabilirsiniz.
 4. Ders onay?n?z?n sonucunu hemen ö?renmek için yaz okulu ders onaylar?na bakan ö?retim görevlisine odas?ndaysa hemen gidip sorabilir ya da e-mail at?p sorabilirsiniz. Ö?renci i?lerini beklemenize gerek yok.
 5. Tabi en önemlisi yaz okuluna ders b?rakmamak. Ama b?rakt?ysan?z üzülmenize gerek yok. Güzel bi notla okulunuza geri döneceksiniz  :)

“İstanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi” için 7 yanıt

 1. Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesinde Bilgisayar Mühendsiliği okuyorum fakat ücret hesaplama yöntemlerini bir türlü çözemedim. Ücret: dersin kredisifakülte ücreti8(dışarıdan öğrencinin ingilizce ders ücreti) olarak mı hesaplanıyor?

  1. Ücret hesaplaması:
   Kendi öğrencileri: Ders kredisi * kredi başına ücret

   Dışarıdan biri için: Ders kredisi * kredi başına ücret * 2

   Dışarıdan gelen hemde ingilizce ders alan biri için: Ders kredisi * kredi başına ücret * 2 * 2

 2. Merhaba, ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisiyim. Ücret hesaplamasını Marmara Üniversitesinin paylaştığı ücret tablosuna göre yapıyorum fakat dediğiniz gibi 1000 tl civarında çıkmıyor sonuç. Örneğin fen fakültesi için 2019-2020 1.öğretim 1 saatlik ders ücreti 1.71 tl, dönem ücreti ise 23,94 tl belirlenmiş. 5 kredilik bir ders için: 5×23,94×2=239,,4 tl yapar. Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum?

  1. Merhaba, benim hesaplamam 2017deki ingilizce dersim içindi. Sizin durumunuz için güncel hesaplama

   2021 dışardan gelen öğrenci Türkçe ders: 4x(T+U)x(Yaz Dönemi birinci öğretim TL)

   4x5x23,94=478,8 tl tutuyor.

   Dersin ingilizce olsaydı bi kere daha 2 ile çarpcaklardı 1000tl olcaktı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: