S Note ve Not Alma Kavramının Değişimi

PC için S Note

Samsung ilk Note serisini ç?kard???ndan beri notlar?m?z? dijital ortama aktarmak iyice kolayla?t?. Notlar dijitalle?meye ba?lad???ndan beri Not kavram? de?i?ti. Not önceden sadece ka??da al?nan k?sa yaz?yken ?imdilerde not yaz? + resim + ses ‘in birle?iminden olu?maya ba?lad?, görsellik artt?.

Peki notlar?m?z?n dijitalle?mesi bize ne gibi avantajlar sa?l?yor? En önemlileri ?unlar:

  1. Ta??nabilirlik
  2. H?zl? ve kolay payla??m
  3. Kolay ve güvenli yedekleme

Okumaya devam et “S Note ve Not Alma Kavram?n?n De?i?imi”