Ubuntu Kullanmak

Ubuntu Desktop 11.04 started from Live CD with...
Ubuntu Masaüstü  Live CD yükleme ekran? (Photo credit: Wikipedia)

Windows kullanmaktan b?k?p yeni alternatifler ararken tan??t?m Ubuntu‘yla.

?lk kurulumdan sonra temas?yla, menüleriyle yepyeni i?letim sistemi kar??mdayd?. ?nsan yeni ?eylerle kar??la??rken heyecanlan?yor. T?pk? yeni pc almak gibi.

Farkl? olmak istiyorsan?z çok iyi bir seçenek. Ço?u ki?i Windowsu nas?l böyle yapt?n diye soruyor. Hava atmak için bile yükleyebilirsiniz :D

Virüs problemi diye bir ?ey yok. Ubuntu’nun yap?s? gere?i virüslerin yay?lmas? çok zor. Her y?l anti virüslere 40$ ödemek zorunda de?ilsiniz. Sadece anti virüslere ödedi?iniz parayla Ubuntu’da 3-4 $ l?k bir sürü paral? uygulama alabilirsiniz. 6 ay sonra bile (ba?lang?ç uygulamalar? ayarlad???n?z sürece) bilgisayar ilk günkü gibi h?zl? aç?l?yor. Ya pc yine yava?lad?, çöktü, format at?y?m düzelsin demekten b?kt?ysan?z Ubuntu yard?m?n?za ko?uyor :D

Her güncellemede yeni özellikler ekleniyor. Benim en çok ho?uma giden bu. Yani dura?anl??a yer yok.

Masaüstü çubu?una entegre(ba?l?) e-posta program? Thunderbird var. Ek mail program? yüklemenize gerek kalm?yor.

Windowsta sesi ayarlad???m?z yere Ubuntu ek olarak tek tu?la müzik ba?latma tu?u koymu?.

unity entegre müzik çalar

 

Resmin sol taraftaki ba?lat?c?ya sevdi?iniz uygulamalar? sabitleyebiliyorsunuz. Firefox, yaz?l?m merkezi, Ubuntu One(bulut depolama), çal??ma alanlar?, Libre Office ve ana seçke sabitlenmi? ?ekilde geliyor.

Ubuntu masaüstüAç?k kaynakl? oldu?undan tüm uygulamalarda de?i?iklik yapabiliyorsunuz. Kaynak kodlar? de?i?tirebiliyorsunuz. Sisteminizin nas?l çal??d???n?  daha iyi anl?yorsunuz.

Ubuntu kullanmak gerçekten çok güzel, ço?u uygulamalar paras?z. Windows kullan?rken pc çok yava? aç?l?p kapan?yordu. Ubuntunun aç?l?? ve kapan?? h?z? Windowsa göre 3-4 kat daha h?zl?. Aç?l??? 4sn, kapan??? 2 sn sürüyor. Biraz al??mak zor olsa da insan yava? yava? ?s?n?yor Ubuntu’ya. Kesin Windowsunuzun yan?na kurun. Bi denersiniz olmazsa Windowsa devam edersiniz.

Ubuntu kurmak için: http://www.ubuntu.com/download/desktop