How to Import Python Numpy in AWS Lambda

Importing a Python library in AWS Lambda is painful. Python version, library version, platform version… All of them should be compatible with each other. In this post, we’ll learn how to import any Python library to your lambda function without a lambda layer. Let’s get started!

python book
Photo by Christina Morillo on Pexels.com

AWS Lambda comes with boto3 library by default. To use other libraries you need to include them in Lambda layer. Another option is adding dependencies to your project folder which we’ll use today.

Let’s check some error messages related to library platform compatibility:

Okumaya devam et “How to Import Python Numpy in AWS Lambda”

How to Add Samsung SmartThings Toggle Widget for Devices

Hi all, I’ve bought smart lights and plugs for my home recently. I bought Tplink Tapo and Kasa smart bulbs. I linked them with Samsung Smart Things app to create a single hub to control my devices as I have different types of devices from various brands.

Tapo app has an individual device toggle widget. You may ask why I don’t use Tapo’s own widget. The problem is if you have smart devices from different vendors you need multiple widgets with different designs to control them which is not a neat solution. Also, some of the brands don’t have widgets to control devices.

I’m going to show you how to create a simple Samsung Smart Things device toggle widget without installing additional apps. It’s %100 native solution. We’ll use SmartThings scenes widget to setup this. Let’s get started.

Okumaya devam et “How to Add Samsung SmartThings Toggle Widget for Devices”

İstanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi

?stanbul Üniversitesinde yaz okulu maalesef aç?lm?yor.  Bu yüzden yaz okulu için di?er üniversitelere ba?vurman?z gerekiyor. Yaz okuluna ba?vururken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise tarihler. Ba?vuru tarihleri genelde bütünleme ve final haftalar?ndan hemen sonra ba?lad??? için elinizi h?zl? tutup biran önce ba?vurulara ba?lamal?s?n?z.

Pandemi süresince Marmara Üni online uzaktan yaz okulu açacak. Ön ba?vuru tarihleri 16.07.2020 ye kadar uzat?ld?. Kesinle?en derslere ise 17-22 Temmuz tarihleri aras?nda ba?vurabilirsiniz. Bu senenin(2020) i?lemleri için üniversitelerin duyurular?n? cok s?k? takip etmek gerekli. ?lk defa online yaz okulu olaca?? için a?a??daki i?lemlerin baz?lar? internet üzerinden olacak. Marmara Üni aç?klamas?:
https://oidb.marmara.edu.tr/notice/2019-2020-egitim-ogretim-yili-yaz-okulu-duyurusu-1

Bu yaz?m?z ?stanbul Üniversitesinde okuyup ba?ka üniversitelerin yaz okulundan ders almak isteyenler için yaz?lm??t?r.

Yaz okulundan ders almay? 3 k?s?ma ay?rabiliriz.

 1. Di?er üniversitelerin derslerinin ara?t?r?lmas?
 2. ?stanbul Üniversitesine ba?vuru
 3. Ders onayland?ysa ders al?nacak di?er üniversiteye ba?vuru

Okumaya devam et “?stanbul Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Rehberi”

İrlanda Erasmus Stajı Rehberi

Staj?n?z? yurt d???nda yapmay? kafan?za koydunuz.
Tüm zorluklar?n üstesinden gelmeye kararl?s?n?z.
Ve tek ihtiyac?n?z bir rehber ise do?ru yerdesiniz.
Kendi gözlemlerim ve tecrübelerim e?li?inde haz?rlad???m rehbere ba?layal?m.

Erasmus staj? için ad?mlar? ?öyle s?ralayabiliriz:

 1. Okul S?nav?

 2. Firma Arama

 3. Davet Mektubu & Learning Agreement

 4. Vize Ba?vurusu

 5. Yerle?me

1.-2.-3. ad?mlar ülkeden ülkeye de?i?meyen genel ad?mlard?r. Okumaya devam et “?rlanda Erasmus Staj? Rehberi”

Wikipedia’ya Vpn’siz Girin

Wikipedia sitesine Türkiye’den eri?imin kesilmesinin ard?ndan 6 ay geçti. Hala soruna kal?c? bir çözüm üretilemedi. Wikipedia Anayasa Mahkemesine ba?vursa da hala bir yan?t alamam??. Soruna neden olan sayfalar?n URL eri?imi engellemesi yerine sitenin tümüne eri?imin engellenmesi de ayr? bir sorun. Galiba Wikipedia’ya bu ?ekilde göz da?? veriliyor. Sorun ?imdilik devam edece?e benziyor. Böyle bir bilgi kayna??n?n cezaland?r?lmaya çal???lmas? bana göre ayr? bir utanç.

Peki her arama yapt???n?zda VPN’e ba?lanmadan kolay yoldan Wikipedia’ya nas?l gireriz?

Google arama yapt???m?z her sayfan?n bir kopyas?n? kendinde sunucular?nda sakl?yor. Bu kopyalar sayesinde sayfaya bu kopya üzerinden ula?abiliyoruz. Okumaya devam et “Wikipedia’ya Vpn’siz Girin”

Intel Haxm Install Error in Windows 10

Intel Haxm Win10

Windows 10 bir çok yenilikle geldi. Fakat bu yeniliklerin yan?nda birçok hata da geldi. Bu hatalardan biride Windows 8.1 de Intel Haxm normal çal???rken Windows 10‘da i?lemciniz desteklemesine ra?men Intel VT teknolojisini görmemesi. Microsoft bu sorunla ilgili güncelleme yapana kadar geçici çözümle idare etmemiz gerekiyor. Çözüm ise Hyper-V özelli?ini Windows’dan kald?rmak. Nas?l yapaca??m?za bakal?m: Okumaya devam et “Intel Haxm Install Error in Windows 10”

S Note ve Not Alma Kavramının Değişimi

PC için S Note

Samsung ilk Note serisini ç?kard???ndan beri notlar?m?z? dijital ortama aktarmak iyice kolayla?t?. Notlar dijitalle?meye ba?lad???ndan beri Not kavram? de?i?ti. Not önceden sadece ka??da al?nan k?sa yaz?yken ?imdilerde not yaz? + resim + ses ‘in birle?iminden olu?maya ba?lad?, görsellik artt?.

Peki notlar?m?z?n dijitalle?mesi bize ne gibi avantajlar sa?l?yor? En önemlileri ?unlar:

 1. Ta??nabilirlik
 2. H?zl? ve kolay payla??m
 3. Kolay ve güvenli yedekleme

Okumaya devam et “S Note ve Not Alma Kavram?n?n De?i?imi”