Windows’ta Ekrandan Yer Tasarrufu Sağlayın!

Windows’ta görev çubu?unu gizleyerek ekran?n?z? büyütebilirsiniz. Özelliklede uygulamalar? tam ekran görmek çal??malar?n?zda odaklanman?z? sa?l?yor. Fareyi alt tarafa getirdi?inizde ise tekrar geri geliyor. ?imdi nas?l yapaca??m?za bakal?m.

 • Görev çubu?una sa? t?klay?p özellikler diyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek

 • Gelen menüde “Görev çubu?unu otomatik olarak gizle” seçene?ini i?aretliyoruz.

Görev Çubu?unu Gizlemek 1

 • Art?k biraz daha geni? bir masaüstünüz var. Biraz al??t?ktan sonra insana daha keyifli geliyor. Keyfini ç?kar?n!
 • Yaz?m?z? geli?tirmemiz için tavsiyelerinizi veya sorular?n?z? yorum olarak ekleyebilirsiniz. ?imdiden Te?ekkürler :)

Youtube’daki Müzikler Nasıl Mp3 Olarak İndirilir?

Müzik indirirken yasal olmayan ço?u site indirdi?iniz müziklerin içini (özelliklede etiketleri ve albüm resmini) reklamlarla dolduruyorlar. Bu reklamc? müzik indirme sitelerinden b?kt?ysan?z bu yaz?m?z tam size göre. Bu yaz?m?zda Youtube’daki müzikleri nas?l mp3 olarak kaydedece?imizi anlataca??m.

 • Öncelikle bize YouTube linki laz?m. Hemen YouTube’a giriyoruz. Mp3’e çevirece?imiz videoya giriyoruz.

  YouTube Mp3 Link

 • Linkimizi kopyalay?p
  get.topsandtees.space
  getmp3.pro
  sitelerinden birine giriyoruz. Bu tür siteler uzun süre dayanm?yor. O yüzden alternatif siteler de ekliyorum.
  Ek bilgi: Örne?in http://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE linkinde v= den sonraki k?s?m(CGyEd0aKWZE) videonun bilgisidir. Geri kalan k?s?m ise YouTube’a farkl? bilgiler veren k?s?md?r. Yerine göre siteye nerden geldi?inizi veya videoda listelenecek ?ark?lar? vb. içeren k?s?md?r.
 • Kopyalad???m?z linki sitesindeki kutucu?a yap??t?r?p ?  tu?una bas?yoruz.

YouTube Mp3 Dönü?türücü

 • Ve videomuz dönü?türülüp temiz ve reklams?z bir ?ekilde mp3 haline geliyor. Mp3 ad? da videodakiyle ayn? :)

YouTube Mp3 indir

Not: Kullan?m ?art? bu ?ark?lar? sadece e?itim ve ki?isel amaçlarla kullabilirsiniz.

Ubuntu Kullanmak

Ubuntu Desktop 11.04 started from Live CD with...
Ubuntu Masaüstü  Live CD yükleme ekran? (Photo credit: Wikipedia)

Windows kullanmaktan b?k?p yeni alternatifler ararken tan??t?m Ubuntu‘yla.

?lk kurulumdan sonra temas?yla, menüleriyle yepyeni i?letim sistemi kar??mdayd?. ?nsan yeni ?eylerle kar??la??rken heyecanlan?yor. T?pk? yeni pc almak gibi.

Farkl? olmak istiyorsan?z çok iyi bir seçenek. Ço?u ki?i Windowsu nas?l böyle yapt?n diye soruyor. Hava atmak için bile yükleyebilirsiniz :D

Virüs problemi diye bir ?ey yok. Ubuntu’nun yap?s? gere?i virüslerin yay?lmas? çok zor. Her y?l anti virüslere 40$ ödemek zorunda de?ilsiniz. Sadece anti virüslere ödedi?iniz parayla Ubuntu’da 3-4 $ l?k bir sürü paral? uygulama alabilirsiniz. 6 ay sonra bile (ba?lang?ç uygulamalar? ayarlad???n?z sürece) bilgisayar ilk günkü gibi h?zl? aç?l?yor. Ya pc yine yava?lad?, çöktü, format at?y?m düzelsin demekten b?kt?ysan?z Ubuntu yard?m?n?za ko?uyor :D

Her güncellemede yeni özellikler ekleniyor. Benim en çok ho?uma giden bu. Yani dura?anl??a yer yok.

Masaüstü çubu?una entegre(ba?l?) e-posta program? Thunderbird var. Ek mail program? yüklemenize gerek kalm?yor.

Windowsta sesi ayarlad???m?z yere Ubuntu ek olarak tek tu?la müzik ba?latma tu?u koymu?.

unity entegre müzik çalar

 

Resmin sol taraftaki ba?lat?c?ya sevdi?iniz uygulamalar? sabitleyebiliyorsunuz. Firefox, yaz?l?m merkezi, Ubuntu One(bulut depolama), çal??ma alanlar?, Libre Office ve ana seçke sabitlenmi? ?ekilde geliyor.

Ubuntu masaüstüAç?k kaynakl? oldu?undan tüm uygulamalarda de?i?iklik yapabiliyorsunuz. Kaynak kodlar? de?i?tirebiliyorsunuz. Sisteminizin nas?l çal??d???n?  daha iyi anl?yorsunuz.

Ubuntu kullanmak gerçekten çok güzel, ço?u uygulamalar paras?z. Windows kullan?rken pc çok yava? aç?l?p kapan?yordu. Ubuntunun aç?l?? ve kapan?? h?z? Windowsa göre 3-4 kat daha h?zl?. Aç?l??? 4sn, kapan??? 2 sn sürüyor. Biraz al??mak zor olsa da insan yava? yava? ?s?n?yor Ubuntu’ya. Kesin Windowsunuzun yan?na kurun. Bi denersiniz olmazsa Windowsa devam edersiniz.

Ubuntu kurmak için: http://www.ubuntu.com/download/desktop

Şifreler

Dünyada çok kullan?lan ?ifreler
Dünyada çok kullan?lan ?ifreler

?ifrelerimiz, hayati önem ta??r.
Ço?umuz unutmamak için ?ifrelerini ayn? koyar.Fakat güvenli?imiz için ?ifrelerimizi farkl? koymal?y?z.

Pekii ?ifrelerimizi hem farkl? koyup hem unutmamak için napmal?y?z?
Çok basit, öncelikle akl?m?zda iz b?rakm?? ?eyleri yazmal?y?z.
Mesela annemizin sevdi?i yemek, ilk defa al?nan evcil hayvan ..
Bu gibi sorular soruldu?un da hep ayn? cevab? verebiliyorsak do?ru ?ifreyi bulmu?uz demektir.
Bu sorulardan 2 cevap bulduk diyelim. ?imdi s?ra buldu?umuz ?ifreleri güçlendirmede.
örne?in ?ifremiz bal?k oldu. ?ifremizin aras?na özel karakterler ekleyerek güçlendiriyoruz. b*a*l*?*k yaparak çok güçlü bir ?ifre elde etmi? oluruz.
bu gibi 2 ?ifre bize yetecektir.
?imdi ?unlar? ay?rmal?y?z; önemli alanlarda kulland???m?z ?ifreler(face ?ifresi, msn ?ifresi, oyun hesaplar?n?n ?ifresi gibi..) ve genel alanlarda kulland???m?z ?ifreler(forum ?ifreleri, rastgele üyelikler gibi..)
Önemli alanlarda farkl? genel alanlarda farkl? ?ifre kullan?rsak daha güçlü bi güvenli?imiz olacakt?r.

Forumla alakal? tek bir i?iniz varsa onun için kaydolman?za gerek yok. ?sim için asdasd qwert qwerty ?ifre içinse 123456 password gibi ?eyler deneyin olmassa 10minutemail.com gibi sitelerden 10 dkl?k email al?p kaydolun. Spam ve doland?r?c?l?k mesajlar?n? istemiyorsan?z gerçek emailinizi her yere yazmay?n.

NOT: Sitelerde önünüze gelen her formu doldurup yollamay?n. Özellikle de kart bilgilerini isteyen formlar? doldururken linkin do?ruland???ndan emin olun.