Windows 10 VM Kurulumu ve Yeni Built 10049

Kuruluma Windows 10 Tech Preview iso dosyas? bularak ba?l?yoruz. Kal?p dosyas?n? okulunuzun Microsoft Dream Spark Premium üyeli?i var ise okulun verdi?i linkten Dream Spark’a giri? yaparak (?stanbul Üniversi için DreamSpark ) veya Windows Insider program?na kat?larak(https://insider.windows.com) iso dosyas?n? edinebilirsiniz.
Iso dosyas?n? edindikten sonra Sanal Makina’ya(Virtual Machine) nas?l kurulum yap?laca??na bakal?m. Sanal Makine olarak Oracle VM VirtualBox’u(virtualbox.org/wiki/Downloads) kullanaca??z.
Sanal Makineyi açmak için i?lemcinize göre Intel-VT-x yada AMD-V sanalla?t?rma teknolojilerini, bios’dan açman?z gerekecek. Intel-VT-x, AMD-V ayarlar?n? bios’da genelde Geli?mi? Ayarlar(Advanced Settings) bölümünde bulabilirsiniz.
Okumaya devam et “Windows 10 VM Kurulumu ve Yeni Built 10049”

Yeni Macbook ve Özellikleri

yenimacbook

Yeni Macbook 10 Mart Etkinli?iyle tan?t?ld?. Yeni Macbook 10 saat pil ömrüyle 10 Nisanda 1299$ ba?lang?ç fiyat?yla sat??a ç?k?yor. Pil ömrü yeni i?lemci ve daha fazla pillerle 10 saatte ç?kar?lm??. Yani sabahtan ak?ama ?arj etmeden kullanabilecekmi?iz. Tabi gerçek kullan?mda ne kadar olur bilemiyorum ama piyasan?n -%2 darald??? dönemde leptoplar?n yok olmamas? için ta??nabilirli?in artt?r?lmas? yerinde olmu?. Ta??nabilirlik derken daha inceltilip 13.1mm’ye indirilmi?. Hatta tan?t?mda “Yeni Macbook’u görebiliyor musunuz?” bile dendi. Okumaya devam et “Yeni Macbook ve Özellikleri”

Logitech Unifying Ne İşe Yarar?

Logitech Unify teknolojisi logitech marka fare, klavye ve unify destekli ba?ka cihazlar?n?z için bilgisayar?n?za tek usb al?c? takarak tüm cihazlar? ba?laman?z? sa?l?yor.

Tek faresi olanlar için çok kullan??l? de?il ama çoklu fare klavye kullan?yorsan?z çok i?e yar?yor, usb yuvalar?n? bo?una i?gal etmemi? oluyorsunuz :)

Unifying yaz?l?m? usb al?c?s?nda Unifysimgesi olan tüm ürünler ve a?a??daki ürünlerle çal??abiliyor.
?M315?M317?M325?M345?M510?M515?M525?M560?M570?M600?M705 Okumaya devam et “Logitech Unifying Ne ??e Yarar?”

Turkcell Teknoloji Zirvesi Canlı Blog

Turkcell Teknoloji Zirvesi Haliç Kongre Merkezi’nde saat 9’da kay?t ve kahvalt?ya ba?lad?.
Selen Kocaba?’?n konu?mas?ndan sonra Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv büyük firmalar?n?n mobiliteye ne kadar önem verdi?ini, sloganlar?n?n mobiliteye göre de?i?ti?ini, art?k mobil teknolojilerin çok daha önemli oldu?unu anlatt?. Seattle kürekcilerinin hikayesiyle tak?m çal??mas? ve önemini anlat?p bitirdi.

wpid-20141112_103530_hdr.jpg

 

 

Okumaya devam et “Turkcell Teknoloji Zirvesi Canl? Blog”

Youtube Video Listelerini Programsız Toplu İndirmek

Youtube videolar?n? programl? ya da programs?z indirmenin bir çok yolu var. Bu yaz?m?zda bilgisayara program yüklemeden Youtube oynatma listelerini nas?l toplu indirebilece?imizi ö?renece?iz. A?a??daki ad?mlar telefon için de ayn?d?r. Bilgisayars?z bile toplu indirme yapabilirsiniz.


 1. Öncelikle bir listeli Youtube linki bulal?m. Listeli link derken https://www.youtube.com/watch?v=rSQNi5sAwuc&list=PLOGi5-fAu8bErXPRWXzSp1s2xcKSE3AUR ya da https://www.youtube.com/playlist?list=PLOGi5-fAu8bErXPRWXzSp1s2xcKSE3AUR gibi koyu k?s?mda oldu?u gibi list= yazan bir link olmal?.
 2. http://youtubemultidownloader.net/playlist.html sitesine girip Playlist Link yazan yere kopyalad???n?z linki yap??t?r?n. Linki yap??t???n?z anda indirme ba?lant?lar?n? otomatik olarak dönü?türüyor.playlist-sarki-listesi-indirme-youtubemultidownloader
 3. Tüm listeniz indirilmeye haz?r. Tek tek t?klayarak indirebilirsiniz. Fakat tek tek t?klamak istemeyenler orta k?s?mda bulunan uzun link listesi ile IDM ya da Free Download Manager’den indirme yapabilirler. E?er bu programlardan biri yüklüyse link listesine t?klay?p “Ctrl+a” ile hepsini seçip -> linkleri kopyalay?p -> IDM Görevler -> Panodan toplu indirme ekle diyerek tüm videolar? ayn? anda indirmeye ba?layabilirsiniz.idm-toplu-video-indirme

Notlar: E?er kalite seçimi yaparsan?z sayfay? yenilemeniz ya da linki tekrar yap??t?rman?z gerekebilir.

Sadece video müzi?i indirmek için ?u yaz?ma bakabilirsiniz.

Listenizde çok video var ve IDM’niz yoksa Free Download Manager program?n? da kullanabilirsiniz. Bu program bedava.

Kingston SSDNow V300 Bilgisayara Nasıl Takılır?

Kingston ssdnow kutuBilgisayar?m 2 ya??na girdikten sonra HDD’de bad sector olu?maya ve HDD’den sesler gelmeye ba?lad?. Bilgisayar?n aç?l?? ve kapan?? h?z? da dü?meye ba?lad?. Hem veri kayb?n? önlemek hem de sistemi h?zland?rmak için harddiski harici harddisk yap?p bilgisayara ssd almaya karar verdim. Ssd al?rken fiyatlar? e?it olan (168TL) Kingston SSDNow V300 120 gb  ve Sandisk Standart Ssd 128 gb aras?nda kald?m. Kingston’un s?ral? okuma hariç di?er alanlardaki üstünlü?ünden dolay? Kingston’da karar k?ld?m. Ama para önemli de?il diyorsan?z Samsung Evo 240 GB al?n derim. Kendisinin Ssd optimize etmek için Samsung Magician program? bile var.

Kingston vs Sandisk
Kingston vs Sandisk

Bilgisayar?mdan ç?kard???m hdd için harddisk kutusu al?p onuda harici harddisk yapt?m. Bilgisayar?mda Usb 3.0 olmad??? için  12 tl’ye Usb 2.0’l?k harici harddisk kutusu ald?m. H?z? da 30 Mb’di.

Ssd yi bilgisayara takmak çok kolay. Sadece bir kaç önemli nokta var. Okumaya devam et “Kingston SSDNow V300 Bilgisayara Nas?l Tak?l?r?”

Assassins Creed 3 Dili Rusça’dan İnglizce Yapma

Bazen oyun otomatik olarak Rusça yükleniyor. Oyunu ?ngilizce yapmak için ?unlar? uygulayabilirsiniz:

 1. Çal??t?r (k?sayol tu?u windows + r ) –> regedit
 2. 64 bit bilgisayarlar için:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ubisoft\Assassin’s Creed 3
  t?klad???m?z yerdeki(Alt k?s?mdaki GameUpdate’ye t?klamay?n oras?n?n language de?eri farkl?)
 3. Language de?erini de?i?tirip English yap?yoruz.
  Okumaya devam et “Assassins Creed 3 Dili Rusça’dan ?nglizce Yapma”