Kingston SSDNow V300 Bilgisayara Nasıl Takılır?

Kingston ssdnow kutuBilgisayar?m 2 ya??na girdikten sonra HDD’de bad sector olu?maya ve HDD’den sesler gelmeye ba?lad?. Bilgisayar?n aç?l?? ve kapan?? h?z? da dü?meye ba?lad?. Hem veri kayb?n? önlemek hem de sistemi h?zland?rmak için harddiski harici harddisk yap?p bilgisayara ssd almaya karar verdim. Ssd al?rken fiyatlar? e?it olan (168TL) Kingston SSDNow V300 120 gb  ve Sandisk Standart Ssd 128 gb aras?nda kald?m. Kingston’un s?ral? okuma hariç di?er alanlardaki üstünlü?ünden dolay? Kingston’da karar k?ld?m. Ama para önemli de?il diyorsan?z Samsung Evo 240 GB al?n derim. Kendisinin Ssd optimize etmek için Samsung Magician program? bile var.

Kingston vs Sandisk
Kingston vs Sandisk

Bilgisayar?mdan ç?kard???m hdd için harddisk kutusu al?p onuda harici harddisk yapt?m. Bilgisayar?mda Usb 3.0 olmad??? için  12 tl’ye Usb 2.0’l?k harici harddisk kutusu ald?m. H?z? da 30 Mb’di.

Ssd yi bilgisayara takmak çok kolay. Sadece bir kaç önemli nokta var.

Ssd 7mm normal hdd ler ise 9.5mm bu yüzden önce kutunun içinden ç?kan 2.5mm lik adaptörü ssd nin resimli k?sm?na tak?yoruz. Tüm ssdlerde adaptör ç?km?yor.

Kingston Ssd vs hdd Kingston Ssd vs hdd1

Arka kapa?? aç?p resimsiz taraf? bize gelecek ?ekilde ssd’yi koyuyoruz. Sata kablosunun ilk küçük k?sm?n? sonra büyük k?sm?n? tak?yoruz. Böyle daha kolay tak?p ç?kar?l?yor.Kingston ssd bilgisayara nas?l tak?l?r

Arka kapa?? kapat?p i?letim sistemi kurmaya ba?l?yoruz.

Ssd’nin üzerine Win 8 kurdum. Win 8’i yüklerken bile ssd’nin h?z?n? hissediyorsunuz. Size de ssd’nin üzerine temiz kurulum yapman?z? tavsiye ediyorum. Bu sayede Windows ayarlar?n? ssd’ye göre yap?yor. Kurulum tamamland?ktan sonra ilk aç?l?? 10sn sürdü. Tabi program yüklendikçe, güncellemeler geldikçe bu süre 20 sn’ye do?ru gidiyor :)

??letim sisteminizi kurduktan sonra www.kingston.com/ssdmanager adresinden ssd toolbox program?yla ssd firmware güncellemesi yapabilirsiniz. Program sayesinde ssd ?ifrelemesi veya ssdnizle ilgili bilgiler edinebilirsiniz.

Sistemi ssd’nin üzerine kurdu?unuzda TRIM deste?i vs. otomatik olarak etkinle?iyor. Ssd’lerde arama zaten çok h?zl? oldu?undan Windows search dizinleme hizmetini kapatabilirsiniz. Baz?lar? o kadar çok optimize yöntemi yazm?? sanki ssd’yi 10 y?l kullanacaklar.  64 Terabayt yaz?l?p silinse ancak eskiyebilecek bir ssd için o kadar kafa kar??t?rman?za da gerek yok. 120 gb lik ssd’ye ayl?k 300 GB veri yazsan?z 18 y?l dayanacak güce sahip. Bu yüzden kafa a?r?tmaya de?mez.

Windows 8.1 14 gb götürmü? ssd’den. Zaten pc de 111.80 gözüküyor. Bize de 97gb kal?yor. Battlefield 3 (20 gb),birkaç oyun ve programlar? yüklemek için yeterli. Tabi resim, video ve yükleme dosyalar?n? ise harici harddiskinizde tutman?z laz?m.
Çok oyun yükleyen biriyseniz 120 gb yerine 240 gb versiyonunu alman?z daha iyi olur. Yeni nesil oyunlar(COD Advanced Warfare) 45 gb yer kaplad??? için s?k?nt? ya?ayabilirsiniz. 240 gb alam?yorsan?z oyunlar? yüklerken yükleme konumu olarak harici harddiskinizi gösterip kurabilirsiniz.

Fiyat olarak ssd’yi kuponla 145.63tl’ye + harddisk kutusunu 12.63tl’ye ald?m. Bana toplam 158.26 tl ye mâl oldu.

Ssd takt?ktan sonra harddisk s?n?rlamas? yüzünden yava? çal??an tüm uygulamalar h?zlan?yor. Bilgisayar aç?ld?ktan sonra bi kendine gelsin diye beklemeden direk program açabiliyorsunuz. Bilgisayar?n aç?l?p kapanmas? i?kence olmaktan ç?k?yor. ??lemciden daha iyi performans al?yorsunuz. ??lemci k?sa sürede daha çok i?lem yapt???ndan k?sa süreli s?cakl?k art??lar? oluyor. Ama bunada de?iyor aç?kças?. i3 den i7ye geçseniz bu h?zlanma olmaz. Battlefield’da oyuna ilk girenlerden olman?n keyfi ayr? :)

Hala ssd’de karar k?lamam??san?z ?u videoyu izlemenizi tavsiye ederim. “SSD – HDD kar??la?t?rma Videosu”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: