Turkcell Teknoloji Zirvesi Canlı Blog

Turkcell Teknoloji Zirvesi Haliç Kongre Merkezi’nde saat 9’da kay?t ve kahvalt?ya ba?lad?.
Selen Kocaba?’?n konu?mas?ndan sonra Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv büyük firmalar?n?n mobiliteye ne kadar önem verdi?ini, sloganlar?n?n mobiliteye göre de?i?ti?ini, art?k mobil teknolojilerin çok daha önemli oldu?unu anlatt?. Seattle kürekcilerinin hikayesiyle tak?m çal??mas? ve önemini anlat?p bitirdi.

wpid-20141112_103530_hdr.jpg

 

 

wpid-20141112_103558_hdr.jpg

2. Dura??m?z Sadabat Oditoryumu’ydu.

Akbank Direkt Bankac?l?k Genel Müdür Yard?mc?s? Orkun O?uz ödül alan bankac?l?k uygulamas?n?n nas?l al?nd???n? ve almalar?ndaki önemli noktalar? anlatt?.
wpid-20141112_140422_lls.jpg

3. Dura??m?z Haliç Oditoryumu’ydu.
Nesnelerin ?nterneti konulu konu?ma Turkcell Ürün ve Servisler Genel Müdür Yard?mc?s? Semih ?nceday?’n?n konu?mas?yla ba?lad?.
wpid-20141112_161035_hdr.jpg

Konu?ma s?ras?nda Turkcell’den farkl? bölümlerden konu?mac?lar davet edildi.
Turkcell Enerji ?zleme uygulamas? tan?t?ld?.
wpid-20141112_162348_hdr.jpg

4. Dura??m?z Cibali Salonuydu.
Maker hareketi konulu konu?ma Istanbul Hackerspace’den Ahmet Alpat,
MakerDojoTheEventsetter’den Bager Akbay, Turkcell Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ongun Tan vard?. Hacker kavram?n?n sadece bilgi çalmak de?il asl?nda bir ?eyin kullan?m? d???nda farkl? bir ?ey yapmak oldu?unu anlatt?lar. En basitinden yo?urt kab?n? saks? kab? olarak kullanman?n bile hackleme oldu?unu anlatt?lar.

5. Dura??m?z Arkada??m Ho?geldin.
Video ya da foto?raf çekimine izin vermedikleri için çok ayr?nt? aktaramayaca??m.

2. Gün

2. günde ana konu Mobil Nesil’di.

Ünlü fizikçi ve gelecek bilimcisi Michio Kaku gelece?in teknolojilerinden ve gelece?e ayak uydurabilmek için yap?lmas? gerekenlerden bahsetti.

Gelece?in teknolojilerini ?u ba?l?klarda özetledi

  • Dijital Lensler
  • Artt?r?lm?? Gerçeklik Uygulamalar?
  • Paran?n Dijitalle?mesi
  • Esnek Ekranlar
  • Medya, ula??m, sa?l?k, e?itim gibi alanlarda tam dijitalle?me
  • 3D yaz?c?lar?n yayg?n kullan?m?

wpid-20141113_102459_hdr.jpg

Michio Kaku ya konu?ma bittikten sonra bile ilgi yo?undu.
wpid-20141113_114458_hdr.jpg

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: